Disclaimer

Disclaimer van HuurwoningZwolle

HuurwoningZwolle is niet aansprakelijk voor de inhoud van HuurwoningZwolle, noch van websites die op enigerlei wijze met HuurwoningZwolle zijn verbonden. HuurwoningZwolle is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op HuurwoningZwolle beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

HuurwoningZwolle is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via HuurwoningZwolle worden aangeboden. HuurwoningZwolle garandeert niet dat de op HuurwoningZwolle aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

HuurwoningZwolle garandeert ook niet dat de op HuurwoningZwolle aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. HuurwoningZwolle garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in HuurwoningZwolle hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

HuurwoningZwolle is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan HuurwoningZwolle. U vrijwaart HuurwoningZwolle voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website HuurwoningZwolle.